Publicacion de:

admin@test.io


IMAGENs

Lapoumatilistli ~~ Mate

2020-10-04 14:30:08

ka motlatzotzonal otinechpacti motlahuil ihuan motlatzotzonal oyecoque nechpactian ihuan nech-choctian aman onazic campa naziznequia mohuan ihuan tonazitoc campa xaca huelazi' pampa umpa nochi' ohuitziohuaca' aman nochi' polihui' ipan in otli' campa nehua' nimohuitiaya' opoliuque huitzcuhte campa nomelahuaya nohui' aman nomelahuan xochime ipan in odi' ihuan nitlacza' innenepantlan xochime nohui' quiyecanan xochime ihuan huizte nocuepan xochime aman xochime iztaque ihuan chichiltique quiyecanan nohui' ihuan ninenemi' ípan inxihuío' aman motlatzotzonal quínpactia xochime íhuan xochime quinmatequia ahuixtli' ihuan motlahuil neBLOQUE DE COMENTARIOS